Skip to main content
Meer dan 30 jaar ervaring Deskundig en onafhankelijk Eén contactpersoon Maatwerk voor elke situatie

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door TransportRisico B.V. uitdrukkelijk afgewezen. TransportRisico B.V. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

TransportRisico B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. TransportRisico B.V. streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. TransportRisico B.V. wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. TransportRisico B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel TransportRisico B.V. alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door TransportRisico B.V. worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van TransportRisico B.V. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door TransportRisico B.V. onderhouden en TransportRisico B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. TransportRisico B.V. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij TransportRisico B.V. dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van TransportRisico B.V..

Virussen

TransportRisico B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Definitie TransportRisico B.V.

Met TransportRisico B.V. wordt de navolgende rechtspersoon bedoeld: TransportRisico B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland onder nummer: 53853563.